มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ท 21102

วิมลรัตน์ พูนไธสง

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรยงความ ย่อความ จดหมาย พูดแนะนำตัวเอง ท่องจำบทอาขยาน