เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ท 21102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิมลรัตน์ พูนไธสง

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรยงความ ย่อความ จดหมาย พูดแนะนำตัวเอง ท่องจำบทอาขยาน