ิืม.2 วิชาหน้าที่พลเมือง

สุรศกดิ์ เทพวงค์

โรงเรียนยหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1.สามารถบอกหน้าที่เกี่ยวกับพลเมืองของประเทศชาติได้