ิืม.2 วิชาหน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรศกดิ์ เทพวงค์

โรงเรียนยหนองโพธิ์วิทยาคม

1.สามารถบอกหน้าที่เกี่ยวกับพลเมืองของประเทศชาติได้