ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202

พรจิระ ทองกอง

โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนเชิงซ้อน