คณิตศาสตร์ (ค32202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ความหมายของจำนวนเชิงซ้อนและการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเชิงซ้อน