homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2
personperson_add
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

ผู้สอน
อรุณรัตน์ อนุนิวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13207

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาทำทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา สื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจำวัน เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและอ่าน กิจวัติประจำวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล สำคัญจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ในสถานการณ์จริงและจำลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)