ดนตรี ม.1- ม.6

กิตติพงษ์ ไทยสงคราม

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมาดนตรีไทยและดนตรีสากล