ดนตรี ม.1- ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติพงษ์ ไทยสงคราม

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

ความเป็นมาดนตรีไทยและดนตรีสากล