ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์