ม.6/1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จิราภรณ์ ลาสิงห์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์