ง33206 วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Course Description

ง33206 วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต