ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วิชาการงานอาชีพฯรหัสวิชา ง22101

คำอธิบายชั้นเรียน

มีทักษะในการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้