ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วิชาการงานอาชีพฯรหัสวิชา ง22101

รุ่งนภา ฉายวิชัย

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

มีทักษะในการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้