ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วิชาการงานอาชีพฯรหัสวิชา ง22101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง รุ่งนภา ฉายวิชัย

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

มีทักษะในการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้