ห้องคุณครูกัญญารัตน์ วิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค31101 ชั้นม้ธยมศึกษาปีที่ 4/1

กัญญารัตน์ ทิพแสง

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถ...