มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาต่างประเทศ

รัตติยา พลมั่น

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อ21102

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนฟังประโยคสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ สนทนาตาม

บทสนทนาที่กำหนดให้ และอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับสินค้าในร้าน