มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102

เบญจวรรณ พลคำ

โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้