มัธยมศึกษาปีที่ื 4 วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201

สุริยา ผาศรี

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ หน่วยในระบบเอสไอ การวัดและการบันทึกผล การเคลื่อนที่แนวตรงและปริมาณที่เกี่ยวข้อง แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย