ชัันมัธยมศึกษาปีที่5

โชคชัย นาไชย

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยศึกษาปีที่5