ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ฐิติศักดิ์ ภักดีพล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่ายปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต