เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฐิติศักดิ์ ภักดีพล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่ายปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต