homeระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
personperson_add
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน
ฐิติศักดิ์ ภักดีพล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13239

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่ายปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)