ภาษาอังกฤษ


ผู้สอน
นาง สิริกานต์ โฮมราช
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
1324

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำอธิบายวิชา

 

 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำที่ฟังและอ่านในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่มและการประดิษธ์  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า              ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพตามมรรยาททางสังคม  พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดและเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

              เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย นำสนอข้อมูลด้วยการพูดและการเขียนจากการ ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books