ภาษาพม่าเบื้องต้น พยัญชนะ สระ และการผสมคำอ่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวพยัญชนะ และสระภาษาพม่า สามารถเขียน และผสมคำภาษาพม่าได้