เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-202 มนุษยนิเวศวิทยา 57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสังคมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทรัพยากร

Socio-cultural and environmental factors affecting settlements and migrations; relationship between social behavior and physical environment as well as resources