427-202 มนุษยนิเวศวิทยา 57

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสังคมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทรัพยากร

Socio-cultural and environmental factors affecting settlements and migrations; relationship between social behavior and physical environment as well as resources