การทำอาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการทำอาหารประเภท  ของหวานและทานเล่น  หรือเพื่อส่งเสริมอาชีพได้