เคมีครูปู

จารุวรรณ มินางาวะ

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. เคมีชั้น ม.6