ชั้นม4 ค31102 คณิตศาสตร์

oratai yossapol

โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน