ชั้นม4 ค31102 คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

oratai yossapol

โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน