ชั้นม4 ค31102 คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน