ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 วิชาภาษาไทย(ท31202)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นม6/1 เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผน