ชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101

วรารัตน์ ภูเฉลิม

โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สืบค้น ทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ