ชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102

พีรเกษตร จิณรักษ์

โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน