ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาดนตรีนาฏศิลป์

สุขุมาภรณ์ ยิ้มอินทร์

โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ศ21102