วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสระวิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีเนื่้อหาสาระตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกลุ่มสาระการศึกษาพื้นฐาน มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะทางวิทยาศาตร์ มีเหตุ มีผล