homeวิทยาศาสตร์
person
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาย ประกาศิต ขนิษฐวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1327

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสระวิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีเนื่้อหาสาระตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกลุ่มสาระการศึกษาพื้นฐาน มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะทางวิทยาศาตร์ มีเหตุ มีผล 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)