เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสระวิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีเนื่้อหาสาระตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกลุ่มสาระการศึกษาพื้นฐาน มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะทางวิทยาศาตร์ มีเหตุ มีผล