homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย ประกาศิต ขนิษฐวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1327

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสระวิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีเนื่้อหาสาระตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกลุ่มสาระการศึกษาพื้นฐาน มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะทางวิทยาศาตร์ มีเหตุ มีผล 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)