วิทยาศาสตร์


ผู้สอน
นาย ประกาศิต ขนิษฐวงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
1327

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสระวิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีเนื่้อหาสาระตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกลุ่มสาระการศึกษาพื้นฐาน มุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะทางวิทยาศาตร์ มีเหตุ มีผล 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books