มัธยมศึกษาปีที่ 6

สังคม ไชยสงเมือง

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการใชสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน