วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. ครูให้เนื้อหาและแบบฝึกหัด
  2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดพร้อมส่งคำตอบ