วิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ครูให้เนื้อหาและแบบฝึกหัด

2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด

3.