homeวิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
วิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
ฤชัย คุณพล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13283

สถานศึกษา
โรงเรียน มะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ครูให้เนื้อหาและแบบฝึกหัด

2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด

3.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)