เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มธุรา สีใส

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน