ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

มธุรา สีใส

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน