วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

สัณฐิติ ดาวฤกษ์

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลต์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ