ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง)