ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

สิริพงษ์ จรัสแผ้ว

ชุมชนบ้านลาด(เมือง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง)