รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ รู้วิธีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กโดยบูรณาการจากความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น งานผลิต เอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์งานดูแลระบบ