homeการออกแบบสื่่อมัลติมีเดีย M6/1
personperson_add
การออกแบบสื่่อมัลติมีเดีย M6/1

ผู้สอน
นาย พงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบสื่่อมัลติมีเดีย M6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13302

สถานศึกษา
มัธยมวัดเขาสุกิม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประโยชน์ และความสามารถของโปรแกรม Macromedia Flash การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้งาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Macromedia Flash การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงาน การแก้ไขชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานให้สวยงาม และเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อหรืองานนำเสนอ

โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต การคิดจินตนาการ และทักษะกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ การสร้างชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน

ผลการเรียนรู้

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Macromedia Flash

๒. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตั้งโปรแกรม Macromedia Flash ได้

๓. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash ได้

๔. มีทักษะในการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash

๕. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)