เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบสื่่อมัลติมีเดีย M6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

มัธยมวัดเขาสุกิม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประโยชน์ และความสามารถของโปรแกรม Macromedia Flash การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้งาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Macromedia Flash การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงาน การแก้ไขชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานให้สวยงาม และเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อหรืองานนำเสนอ

โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต การคิดจินตนาการ และทักษะกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ การสร้างชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน

ผลการเรียนรู้

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Macromedia Flash

๒. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตั้งโปรแกรม Macromedia Flash ได้

๓. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash ได้

๔. มีทักษะในการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash

๕. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash