ม.4 วิชาเคมี

คำอธิบายชั้นเรียน

มี นักเรียน 30 คน