ม.4 วิชาเคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดุลย์เดช พาบุ

โรงงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

มี นักเรียน 30 คน