ม.4 วิชาเคมี

อดุลย์เดช พาบุ

โรงงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

มี นักเรียน 30 คน