ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)

อุไรวรรณ อามาตย์

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เศษส่วน