homeภาษาไทยชั้น ป.5
person
ภาษาไทยชั้น ป.5

ผู้สอน
นางสาว โสภาพร ผาน้ำคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยชั้น ป.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1331

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย ป.5

      รายวิชานี้เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะการอ่าน การพูด การฟังและการเขียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทางด้านต่างๆอีกต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)