ภาษาไทยชั้น ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย ป.5

      รายวิชานี้เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะการอ่าน การพูด การฟังและการเขียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทางด้านต่างๆอีกต่อไป