ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง22102

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์