homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง22102
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง22102

ผู้สอน
พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง22102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13311

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)