เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง22102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

ศึกษาบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์