ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102

มนัส ไวบรรเทา

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำข้อสอบ