ชั้นเรียนวิชา ว32102

มณีรัตน์ อภิวัฒนวรรณ

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม.2 คะ