ม.๖ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและอาชีพ อ๓๓๒๐๒

หทัยพร เทพภักดี

โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนสามารถ