ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย( ท21102)

เอมอร ถิ่นจันดา

หนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐานเป็นรายวิชาท่ีนักเรียนชั้นม.1ต้องเรียน