ม.1 วิชาเศรษฐศาสตร์(ส 21103)

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด