homeม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102
personperson_add
ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102

ผู้สอน
รวิสรา ห่มสิงห์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13332

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)