ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102

รวิสรา ห่มสิงห์

โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี