homeม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102
person
ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102

ผู้สอน
รวิสรา ห่มสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 22102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13332

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายวิชา

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)