ชั้น ม.1/1 ง21202

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์