ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101

ธัญนันท์ วังทอง

โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

Personal 1 :Greeting