homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101

ผู้สอน
ธัญนันท์ วังทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13338

สถานศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

Personal 1 :Greeting


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)