ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. วิชาสุขศึกษา