ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6


ผู้สอน
นางสาว เกลื้อกูล พงไทยสง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

รหัสวิชา
1334

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการเป็นวงคำศัพท์สะสม 1,050-1,200 คำ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books