เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการเป็นวงคำศัพท์สะสม 1,050-1,200 คำ