ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการเป็นวงคำศัพท์สะสม 1,050-1,200 คำ