homeภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6
personperson_add
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

ผู้สอน
นางสาว เกลื้อกูล พงไทยสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1334

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการเป็นวงคำศัพท์สะสม 1,050-1,200 คำ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)