homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 21102)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 21102)

ผู้สอน
นายศรศักศิ์ ชายศรี นายศรศักศิ์ ชายศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 21102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13341

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง ชาดก พระรัตนตรัย หลักธรรมคำสอน พุทธศาสนาสุภาษิต การสวดมนต์ แผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาการปฏิบัติของศาสนิกอื่นที่ตนนับถือศึกษากฎหมายคุ้มครอง สิทธิของบุคคล ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ลักษณะของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย สืบค้นข้อมูล การแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนเป็น ศาสนิกชนที่ดี หลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน(Human Rights) เรียนรู้และเข้าใจถึงความหลากหลาย(Diversity)ของมนุษย์และบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ให้รู้จัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญของความถูกต้องและความเป็นธรรมทางสังคม(Social justice) เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง(Conflict Resolution)อย่างถูกต้องและมีหลักการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้และเข้าใจในสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งความแตกต่างกันของคนในสังคมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะชีวิตที่จำนำไปใช้ในชีวิตจริง นำมาซึ่งสันติภาพของสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)